Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2014

bezkarna
  • Człowiek powinien zostawiać za sobą wyłącznie ślady stóp i zabierać tylko wspomnienia.
— Tony Parson
Reposted byzamknioczy zamknioczy
bezkarna
  • Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem, i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parson
Reposted byflexibiliszamknioczypurplecarbonateRybciaaashitsurileniwieec
bezkarna
Nicość z dnia na dzień wydaje się gęstsza. Zajmuje coraz więcej miejsca. Już coraz rzadziej chce mi się płakać, bardziej pragnę już nie istnieć.
http://villain94.soup.io/
Reposted fromeXYZ eXYZ
bezkarna
3206 faac
Reposted fromchief chief

May 06 2014

bezkarna
Nie bieg­nij za szyb­ko przez życie bo naj­lep­sze rzeczy zdarzają się nam wte­dy, gdy naj­mniej się ich spodziewamy.
— Gabriel García Márquez
Reposted fromindiansummer indiansummer
bezkarna
bezkarna
3554 688b
Reposted fromtoft toft
bezkarna
4395 9bdd
Reposted fromte-quiero te-quiero
bezkarna
4512 e40a
Reposted fromkaiee kaiee
bezkarna
4580 00b6
Reposted fromselfharm selfharm

April 12 2014

bezkarna
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem. Jeśli mrówkom jest dobrze o czwartej nad ranem - pogratulujmy mrówkom. I niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
0496 982e
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta

March 31 2014

bezkarna
0291 e492
Reposted fromsarazation sarazation
bezkarna
0334 4041
Reposted fromsomethingpositive somethingpositive
bezkarna
0446 40f5
Reposted fromgarfi3ld garfi3ld
bezkarna
0460 d445
Reposted fromextraviado extraviado
bezkarna
Reposted fromstereokatzi stereokatzi

March 26 2014

bezkarna
2078 d79b
bezkarna
2596 b618
Reposted fromolololo olololo
bezkarna
2654 4a3b
Reposted fromolololo olololo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl